[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Как се казва Мечо Пух в различните държави?>>>Dinev Dimitar said:
 > Ìàêåäîíèÿ - Ìåøî Ïóõèíñêè

à ìîæå áè Ìå÷î Ïóõîâñêè?

a íà êàêúâ åçèê å Ìå÷î Ïóõàøâèëè..

Äàíèåë

--------------------------------------------------------
To subscribe send mail to humor-request@lists.nat.bg with
'subscribe humor' in body.
-------------------------------------------------------