[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: Re[2]: meta, was RE: tost> Äà ïóêíà (à àç ðÿäêî ïóêâàì, è ãëåäàì äà íå å â òðàìâàÿ, ÷å ìèðèøå
> íåïðèÿòíî :(), àêî ñúì ñëîæèë Windows-BG çà Charset â ìîÿ mail reader
> ... ñåãà ãëåäàì - Windows (CP1251) å :)
Монкаа, пак си омазан.
--------------------------------------------------------
To subscribe send mail to humor-request@lists.nat.bg with
'subscribe humor' in body.
-------------------------------------------------------