[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Ne pishete na prezidenta :) Diska mu e pylen>>>Simeon Vlahov said:
[...]
 > 
 > Ïðåäëàãàì äà íàïðàâèì äàðåíèå íÿêîé ñòðîøåí äèñê çà Ïðåçèäåíòñòâîòî
 > ...
 > Áåäíè÷êè ñà õîðàòà, íÿìàò ïàðè çà õàðä äèñê ...
 > :)

×å êàê äà èì îñòàíàò ïàðè çà Èíòåðíåò, íàëè òðÿáâà äà ñå ïëàùà íà êóöî è ñàêàòî äà ãè ñúâåòâà?

Äàíèåë

--------------------------------------------------------
To subscribe send mail to humor-request@lists.nat.bg with
'subscribe humor' in body.
-------------------------------------------------------